Statut

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Calos Cagathos. W dalszych postanowieniach Statutu zwana jest Stowarzyszeniem.

§ 2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną.

§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Garwolin w województwie mazowieckim.

§ 5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6
Stowarzyszenie ma prawo zawierać porozumienia i umowy o współpracy oraz może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o tym samym i podobnym profilu działania na zasadach pełnej autonomii.

§ 7
Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać inne osoby prawne oraz osoby fizyczne, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 8
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do realizacji swoich zamierzeń może zatrudniać pracowników i korzystać z usług dostępnych na rynku.

§ 9
Stowarzyszenie może przyznawać odznaczenia honorowe, nagrody, wyróżnienia i stypendia osobom fizycznym i prawnym wybitnie zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie.

§ 10
Stowarzyszenie ma prawo do używania i jest uprawnione do ochrony znaku, odznak i pieczęci, którymi dysponuje.

§ 11
Stowarzyszenie posiada prawem chronioną nazwę.

§ 12
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 1
Celem Stowarzyszenia jest:
1. wspieranie, promowanie, organizowanie i generowanie szeroko pojętych działań kulturalnych i edukacyjnych,
2. rozwijanie aktywności artystycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci,
3. rozwój i promocja teatru i innych dziedzin sztuki ze szczególnym uwzględnieniem Teatru Rękawiczka i Teatru O!MAMY,
4. krzewienie kultury polskiej i dziedzictwa narodowego na terenie kraju i za granicą,
5. organizowanie wszelkich działań naukowych i edukacyjnych ukierunkowanych na twórczy rozwój człowieka w ciągu całego jego życia,
6. działanie na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, zwłaszcza w edukacji z zakresu nauk ścisłych i technicznych,
7. wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,
8. wspieranie nowoczesnych, interdyscyplinarnych form edukacji,
9. propagowanie idei integracji europejskiej,
10. działania na rzecz swobodnego dostępu do edukacji i informacji kulturalnej niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa,
11. prowadzenie działalności prospołecznej przy szczególnym uwzględnieniu środowisk zagrożonych patologiami społecznymi oraz osób zagrożonych marginalizacją,
12. krzewienie kultury fizycznej, zachęcanie do uprawiania sportu i turystyki,
13. działania na rzecz ochrony środowiska,
14. organizacja i promocja wolontariatu,
15. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
16. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

§ 2
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. produkcję, promocję i realizację spektakli teatralnych,
2. przygotowywanie, promocję i organizację występów, widowisk, wystaw, happeningów, koncertów, akcji i innych działań artystycznych związanych z różnymi dziedzinami sztuki oraz ich nieodpłatną lub odpłatną prezentację,
3. organizowanie festiwali, konferencji, wykładów i szkoleń,
4. organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych (teatralnych, sztuk wizualnych, tanecznych, muzycznych) i terapeutycznych,
5. organizowanie warsztatów twórczych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych,
6. działania na rzecz popularyzacji nauki i edukacji zwłaszcza z zakresu nauk ścisłych i technicznych,
7. działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, edukacji, w tym także edukacji europejskiej,
8. organizowanie warsztatów terapii zajęciowej i pedagogicznej,
9. prowadzenie (z uwzględnieniem internetu) działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, edukacyjno-szkoleniowej i naukowej,
10. pobudzenie i wspieranie aktywności kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,
11. realizowanie projektów łączących w sobie różne dziedziny aktywności,
12. organizowanie wymiany kulturalnej i współpracy artystycznej i naukowej z innymi narodowościami i kulturami,
13. organizowanie wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
14. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
15. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą, instytutami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia oraz współpracę z podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,
16. pozafinansowe wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej,
17. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
18. dokumentację własnej działalności,
19. stworzenie siedziby umożliwiającej pełniejszą realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
20. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w połączeniu z zajęciami realizującymi cele statutowe,
21. podejmowanie innych działań w celu realizacji celów statutowych,
22. promowanie działalności Stowarzyszenia.

§ 3
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 4
Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 5
Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 1
Członkami Stowarzyszenia mogą być:
1. osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie – jako członkowie zwykli,
2. osoby fizyczne i osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i siedzibę – jako członkowie wspierający,
3. osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo – jako członkowie honorowi.

Ilekroć dalej będzie mowa o członkostwie, odnosić się to będzie do członka zwykłego.

§ 2
Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest:
1. deklaracja pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia,
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Decyzję w sprawie przyjęcia członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu wpisowego w wysokości kwartalnej składki członkowskiej.

Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.

§ 3
Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu,
3. śmierci członka,
4. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
5. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
6. wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie.

§ 4
Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Prezesa, na mocy uchwały Zarządu zapadłej większością 3/5 głosów.

Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić na skutek naruszenia przez członka postanowień Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, a w przypadku członków zwyczajnych także w wyniku niepłacenia składek członkowskich przez co najmniej trzy kwartały lub nieuczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków przez okres dłuższy niż jeden rok.

Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu zwykłą większością głosów.

§ 5
Członek Stowarzyszenia posiada prawo do:
1. uczestniczenia w posiedzeniach organów przedstawicielskich,
2. biernego i czynnego prawa wyborczego,
3. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań,
4. występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia,
5. korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.

Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy w szczególności:
1. współdziałanie w realizacji celów i zadań,
2. przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
3. terminowe płacenie składek członkowskich,
4. prezentowanie przed władzami Stowarzyszenia treści i założeń realizacyjnych własnych projektów (o ile występuje o dofinansowanie lub inną pomoc do instytucji zewnętrznych jako członek Stowarzyszenia i używając jego nazwy),
5. dbanie o mienie Stowarzyszenia.

§ 6
Warunkiem zostania członkiem wspierającym Stowarzyszenia jest świadczenie stałej bezinteresownej pomocy na jego rzecz.

Decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd, po podpisaniu przez kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej.

Członek wspierający Stowarzyszenia posiada jedynie prawo do uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.

§ 7
Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego Stowarzyszenia jest posiadanie znaczących zasług w obszarze aktywności Stowarzyszenia.

Decyzję w sprawie nadania członkostwa honorowego i uprawnień z tego wynikających podejmuje Walne Zebranie Członków, na wniosek przygotowany i uzasadniony przez Zarząd.

ROZDZIAŁ IV
Władze

§ 1
Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:
1 Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie go może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 2
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.

Jeśli w głosowaniu nie weźmie udziału co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, uchwała zostaje poddana pod głosowanie w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 3
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata i wygasa z chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie Członków sprawozdań z ich działalności.

Walne Zebranie Członków

§ 4
1. Walne Zebranie Członków jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia o charakterze przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących.
2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni
Stowarzyszenia.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1. z własnej inicjatywy,
2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od jego otrzymania.
6. Powiadomienie członków powinno być dokonane najpóźniej na 14 dni przed dniem Walnego Zebrania Członków.

§ 5
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
10. zatwierdzanie rocznych bilansów i sprawozdań finansowych przedkładanych przez Prezesa.

Zarząd

§ 6
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków; reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4. (usunięto)
5. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie powołuje on na najbliższym
posiedzeniu członka dodatkowego.
6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 7
Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
7. zwoływanie Walnego Zebrania,
8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 8
(usunięto)

§ 9
1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłych lub nadzwyczajnych.
2. Posiedzenia zwykłe Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie dłuższych niż 3 miesiące. Posiedzenia nadzwyczajne Prezes zwołuje na wniosek Zarządu.
3. Zwoływanie zwykłych posiedzeń Zarządu dokonuje się przez powiadomienie wszystkich członków z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwołane z wyprzedzeniem 1-dniowym.

§ 10
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie trzech członków zarządu łącznie.
2. Podstawowym zadaniem Prezesa jest organizowanie działalności Stowarzyszenia oraz kierowanie nią pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
3. Do zadań Prezesa należy w szczególności:
a. dokonywanie czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do funkcjonowania
Stowarzyszenia,
b. zatrudnianie pracowników na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie,
c. kierowanie pracami biura Stowarzyszenia.

§ 11
1. (usunięto)
2. Prezes może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie kadencji.
3. Walne Zebranie Członków może odwołać Prezesa w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, działając na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
4. W szczególnych przypadkach Prezes może zostać zawieszony w swych funkcjach na mocy jednomyślnej uchwały Komisji Rewizyjnej, do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.
5. W przypadku zawieszenia lub rezygnacji Prezesa Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawieszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 12
1. Komisja Rewizyjna jest 3-osobowym organem kontroli wewnętrznej i nadzoru,
powołanym przez Walne Zebranie Członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli
działalności finansowej Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna bada również:
a. przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
b. poprawność prowadzenia całej dokumentacji Stowarzyszenia i wszystkich jego
jednostek organizacyjnych.
5. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje się w ciągu 14 dni od jej powołania.
6. Na pierwszym swym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz przyjmują program pracy.

§ 13
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 1 raz w ciągu roku, a zwoływane są przez Przewodniczącego.
2. W celu wykonywania swych zadań członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp, w każdym czasie, do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie ze swej działalności.
4. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych Komisja Rewizyjna występuje do Prezesa z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 14
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
6. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ V
Majątek

§ 1
Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte do korzystania.

Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
1. pracy członków Stowarzyszenia,
2. okresowych i jednorazowych składek członkowskich,
3. darowizn, spadków i zapisów,
4. subwencji, dotacji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, zlecenia usług,
5. grantów,
6. zbiórek i imprez publicznych,
7. odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia,
8. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
9. wpływów ze składek członkowskich,
10. wpływów z lokat bankowych i odsetek bankowych.

Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów jego działalności.

§ 2
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.

§ 3
Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
1. wydawanie książek (58.11.Z),
1. wydawanie gazet (58.13.Z),
2. drukowanie gazet (18.11.Z),
3. działalność usługowa związana z przygotowywaniem druku (18.13.Z),
4. pozostałe drukowanie (18.12.Z),
5. pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
6. reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),
7. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
8. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
9. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
10. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
11. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych humanistycznych (72.20.Z),
12. reklama (73.1),
13. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
14. pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),
15. nauka języków obcych (85.59.A),
16. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
17. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
18. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90.0),
19. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),
20. pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),
21. działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),
22. działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A),
23. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z).

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Działalność odpłatna pożytku publicznego Stowarzyszenia stanowi działalność gospodarczą, jeżeli:

1. wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub
2. przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 4
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

§ 5
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie prawa i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy trzech członków Zarządu.

§ 6
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
Wolontariusze

Wolontariuszami Stowarzyszenia są osoby, które w wyniku zawartego porozumienia ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia w zakresie zadań statutowych Stowarzyszenia, na zasadach określonych w Ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).

Wolontariuszem Stowarzyszenia może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia.

Osoba niepełnoletnia może być wolontariuszem pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.

ROZDZIAŁ VII
Przepisy końcowe

§ 1
Rozwiązanie Stowarzyszenia, połączenie Stowarzyszenia z innym stowarzyszeniem oraz zmiana Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów, w obecności więcej niż połowy aktualnej liczby członków Stowarzyszenia.

§ 2
1. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:
a. przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,
b. skład Komisji Likwidacyjnej,
c. podstawowe zasady likwidacji.

§ 3
Stowarzyszenie może łączyć się z innymi stowarzyszeniami lub wchodzić w związki stowarzyszeń. Połączenie się Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami nie jest możliwe, jeśli miałoby to spowodować zmianę jego podstawowego celu. Decyzję w tej kwestii podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

§ 4
Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowego celu. Organem uprawnionym do dokonania zmian wykładni Statutu jest Walne Zebranie Członków, które podejmuje w tej sprawie uchwałę na wniosek zainteresowanych organów lub z własnej inicjatywy większością 2/3 głosów.